Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
MITTETULUNDUSÜHINGU TARTU KOIDU KESKUS
PÕHIKIRI

 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Ühingu nimi on Mittetulundusühing TARTU KOIDU KESKUS (edaspidi ÜHING)
1.2. Ühing on Üpruste perekonna poolt 01.01.1991.a. asutatud Tartu Õigushälvikute Varjupaiga „Kristlik Kodu"(reg nr 64820829) ja selle õigusjärglase — Tartu Kristlik Kodu (reg nr 80077459) õigusjärglane.
1.3. Nimemuutus on tingitud Ühingu muutumisest lastekodust multifunktsionaalseks noorsooasutuseks, mille puhul sõna „kodu" hõlmab vaid osaliselt ühingu töö sisu.
1.4. Ühingu asukohaks on Tartu linn.
1.5. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.6. Ühing tegutseb heategevuslikes avalikes huvides sotsiaalhoolekande, hariduse ja kriminaalpreventsiooni valdkonnas.
1.7. Ühingu põhikiri on vastavusse viidud 6.06.96 vastu võetud mittetulundusühingute seadusesse viidud parandustega.
1.8. Ühingu põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku poolt 31. oktoobril 2006.a.
1.9. Ühingu eesmärgiks on kaasa aidata isikute kujunemisel õiguskuulekateks toimetulevateks kodanikeks.
1.10. Ühing rakendab võrdse kohtlemise printsiipi sõltumata soost, rahvusest ja usutunnistusest.
1.11. Ühingul on õigus oma eesmärkide saavutamiseks:
1.11.1. avada lastekodusid jm. hoolekandeasutusi, päevakeskusi, huviringe, erakoole, avatud noortekeskusi, laagreid.
1.11.2. osaleda kriminaalpreventiivsetes, sotsiaalhoolekandelistes, haridus- ja spordiprogrammides.
1.11.3. abistada kodutuid, töötuid, kuriteoohvreid, vähekindlustatud perede ja vanemliku hoolitsuseta lapsi ning teisi abivajajaid.
1.11.4. osutada sotsiaalnõustamise teenuseid
1.11.5. läbi viia täiskasvanute tööalast koolitust, tööharjutust ja teisi tööhõivealaseid programme
1.11.6. vastu võtta ja jagada humanitaarabi
1.11.7. omada põhivara, sh. kinnisvara ja sõidukeid
1.11.8. avada ja sulgeda arveldus- ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone
1.11.9. sõlmida lepinguid kodu- ja välismaiste asutuste, organisatsioonide, ettevõtete, eraisikutega
1.11.10. arendada majandustegevust, sh. ruume välja üürida, rajada ehitisi, arendada tootmistegevust, osutada tasulisi teenuseid, läbi viia tasulisi üritusi ja müüke, kui kogu tulu kasutatakse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks
1.12. Ühingu vahendeid liikmete vahel ei jaotata. Liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
 
2.    ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes
esitab kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma
üldkoosoleku poolt määratud suurustes sisseastumis- ja liikmemaksu.
2.2. Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse. Liige kustutatakse Ühingu nimekirjast peale varaliste ja muude kohustuste täitmist. Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, peab liige tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus või üldkoosolek.
2.4. Ühingu liikme võib välja arvata, kui liige:
2.4.1.ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu
2.4.2.ei osale Ühingu tegevuses, ei täida üldkoosoleku, nõukoguja juhatuse otsuseid
või tegutseb vastuolus Ühingu missiooni ja käesoleva põhikirjaga
2.4.3.kahjustab Ühingu või selle klientide või partnerite huve või mainet
2.5. Ühingust välja arvatud liikmetele teatatakse viivitamatult kirjalikult teel
väljaarvamise otsusest ning põhjustest.

3.    LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
3.1.2. olla valitud Ühingu juhatusse ja muudesse organitesse
3.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta
3.1.4. Ühingust välja astuda vastava avalduse esitamisega
3.1.5. olla töölepingu või teise tööõiguses sätestatud lepingute alusel Ühingus palgalisel tööl
3.1.6. tegutseda Ühingus vabatahtliku töötegija lepingu alusel
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. jälgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku otsuseid
3.2.2. tasuma Ühingu liikmemaksu hiljemalt majandusaasta lõpuks
3.2.3. tasuma liikmemaksu aasta eest ka siis, kui tema liikmelisus lõpeb aasta keskel.
3.2.4. kinni pidama klientidesse puutuva info konfidentsiaalsusest
3.2.5. osalema Ühingu tegevuses ja täitma endale võetud ülesandeid.
3.3. Liikmeks vastuvõtmisele eelneb aastane liikmekandidaadi aeg.
3.4. Liikmekandidaat võtab Ühingu tööst osa nõuandva häälega.

4.    VABATAHTLIKE TÖÖTEGIJATE JA TOETAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Vabatahtlikeks loetakse inimesi, kes täidavad Ühingus kindlaid tööülesandeid selle eest tasu saamata. Vabatahtlikeks töötegijateks võivad olla nii Ühingu liikmed kui mitteliikmed.
4.1.1. Vabatahtlikega sõlmitakse leping, milles märgitakse ära tema kohustused ja õigused
4.1.2. Vabatahtliku võib saata lähetusse tema nõusolekul
4.1.3. Vabatahtlikule võib juhatuse otsusel katta tema ülesannete täitmisel tekkinud kulutused
4.1.4. Vabatahtlikule laienevad punktides 3.2.1, 3.2.4 ja 3.2.5 loetletud kohustused
4.2. toetajaks loetakse inimesi, kes ei ole Ühingu liikmed, kuid toetavad Ühingu tegevust ühel või teisel moel;
4.2.1. toetajate kulude kompenseerimine otsustatakse igal konkreetsel juhul juhatuse poolt.

5. JUHTIMINE
5.1. Üldkoosolek
5.1.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, kus igal Ühingu liikmel on üks hääl
5.1.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
5.1.2.1. põhikirja muutmine
5.1.2.2. eesmärkide muutmine
5.1.2.3. juhatuse ja nõukogu valimine
5.1.2.4. revidendi (revisjonikomisjoni) määramine
5.1.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine
5.1.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine
5.1.2.7. Ühingule kuuluvate kinnistute ja registreisse kuuluvate vallaasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine
5.1.2.8. finantstehingute sooritamise otsustamine, kui nende maksumus ületab 3000 eurot
5.1.3. Osakondade ja nende struktuuriüksuste sulgemine või uute avamine.
5.1.4. Üldkoosolek tuleb kokku vähemalt üks kord aastas üldkoosoleku pädevuses
olevate asjade arutamiseks või siis, kui seda nõuab kirjalikult 1/10 või enam
ühingu liikmetest.
5.1.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest koos päevakorra teatavakstegemisega teatatakse vähemalt 7 päeva ette.
5.1.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.
5.1.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
osavõtnuist ja volitatuist, kui MTÜ seadus ei näe ette suuremat poolthäälte arvu.
5.1.8. Volitada end esitama üldkoosolekul võib ainult teist Ühingu liiget. Selleks on
vajalik lihtvolikiri.
5.1.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.
5.1.10. Ühingu liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.1.11. Ühingu otsus liikmele teistest erineva kohustuse andmiseks, muutmiseks või lõpetamiseks jõustub, kui selleks on olemas liikme kirjalik nõusolek.
5.1.12. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ning jõustub selle registrisse kandmisest.
5.1.13. Üldkoosolek võib omistada auliikme nimetuse isikutele, kes on Ühingule osutanud erilisi teeneid.
5.2. Nõukogu
5.2.1. Nõukogu ülesandeks on Ühingu strateegiline juhtmine ning kontrolli teostamine juhatuse tegevuse üle.
5.2.2. Nõukogu liikmed ja nõukogu esimees valitakse üldkoosoleku poolt.
5.2.3. Nõukogu koosneb vähemalt kolmest liikmest. Nende volituste kehtivusaja määrab üldkoosolek.
5.2.4. Ühingu nõukogusse kutsutakse asutajaliikmed ning teisi isikuid, kelle vaimne või materiaalne panus mõjuks soodsalt Ühingu tegevusele.
5.2.5. Nõukogusse kuulumiseks on vajalik isiku kirjalik nõusolek.
5.2.6. Nõukogul on õigus nõuda juhatuselt tema tegevuse kohta aruandeid.
5.2.7. Nõukogu seaduspärased otsused on juhatusele kohustuslikud.
5.2.8. Nõukogu esimees sõlmib töölepingu juhatuse liikmetega, kontrollib ja
nõustab neid ning korraldab nõukogu tööd.
5.2.9. Nõukogu liikme töötasu ning volituste kestvuse määrab Üldkoosolek
5.2.10. Nõukogu liikme volitused lõppevad 3 kuud peale tema poolt lahkumisavalduse esitamist.
5.2.11. Nõukogu liikmed, kes tekitavad kahju Ühingule, vastutavad tehtud kahju hüvitamise eest.
5.3. Juhatus
5.3.1. Ühingu jooksvat tööd juhib juhatus, milles on üks kuni kolm liiget.
5.3.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.
5.3.3. Juhatusse kuulumiseks on vaja isiku kirjalik nõusolek.
5.3.4. Juhatuse liige peab olema töövõimeline füüsiline isik elukohaga Eestis.
5.3.5. Üldkoosolek võib juhatuse liikme igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.
5.3.6. Juhatuse liikmetega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu nõukogu
esimees.
5.3.7. Kui juhatuses on liikmeid rohkem kui üks, määrab nõukogu ühe neist juhatuse esimeheks.
5.3.8. Juhatuse esimehe ülesanneteks on:
5.3.8.1. Ühingu jooksva tegevuse korraldamine
5.3.8.2. Ühingu ainuisikuline esindamine suhetes kolmandate juriidiliste ja füüsiliste isikutega
5.3.8.3. lepingute sõlmimine töövõtjatega, vabatahtlikega, toetajate ja koostöö­partneritega.
5.3.8.4. Ühing vara säästev haldamine
5.3.8.5. raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja tulude ning kulude juhtmine
5.3.8.6. töötajate info- ja motivatsioonisüsteemi rakendamine
5.3.8.7. arhiivinduse seaduspärane korraldamine
5.3.8.8. koostööpartnerite ja toetajate leidmine
5.3.8.9. Ühingu jätkusuutliku arengu tagamine
5.3.8.10. kvartaalsete ning majandusaasta tegevus- ja finantsaruannete esitamine nõukogu esimehele
5.3.9. Juhatuse liikmed täidavad üldkoosoleku ja nõukogu juhiseid.
5.3.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad kõik juhatuse liikmed. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik häälteenamus.
5.3.11. Ühingu kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võib juhatus võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku nõusolekul.
5.3.12. Üle 3000 euro suuruse tehingu sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku nõusolek.
5.3.13. Juhatuse liikmed, kes on oma tegevuse või tegevusetusega tekitanud Ühingule varalist kahju, vastutavad selle eest solidaarselt.

6. OSAKONNAD
6.1. Ühingul on järgmised osakonnad:
6.1.1. Koidu Kristlik Kodu — lastekodu vanemliku hoolitsuseta lastele
6.1.2. Avaosakond, mis koosneb järgmistest struktuurüksustest:
6.1.2.1. erakool Koidu Õppekeskus — täiskasvanute töölase koolituse asutus
6.1.2.2. Koidu ANK — avatud noortekeskus noorte vaba aja mõistlikuks
sisustamiseks
6.1.2.3. huviringid — vaba aja sisustamiseks erinevate arendavate tegevustega
6.1.2.4. laste päevakeskused — laste järelvalvetuse vältimiseks, pakutakse sooja toitu, õpiabi ja vaba aja sisustamist
6.1.2.5. laste- ja noortelaagrid — võimaldamaks koolivaheaegadel tervistavat ja arendavat puhkust looduses.
6.1.2.6. Noorte Kalameeste Klubi KALAKRATID.
6.2. Osakondade ülesandeks on soodustada koolikohustuse täitmist, arendada kultuuri- ja spordihuvi, tõsta keskkonnateadlikkust ning konkurentsivõimet tööturul, ennetada noorsookuritegevust.
6.3. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.
6.4. Osakonnad moodustatakse, reorganiseeritakse või suletakse üldkoosoleku otsusega.
6.5. Osakonda juhib osakonnajuhtaja.
6.5.1. osakonnajuhataja allub Ühingu juhatuse esimehele ja nõukogu esimehele.
6.5.2. osakonnajuhataja korraldab osakonna jooksvat tööd, vastutab osakonna varade ja jätkusuutlikkuse eest.
6.5.3. osakonnajuhataja kooskõlastab muudatused osakonna tegevuses juhatuse esimehega.
6.5.4. osakonnajuhataja vastutab tellimuste ja kolmandate isikutega sõlmitud lepingute täitmise ning osakondadele eraldatud raha sihipärase kasutamise eest.
6.5.5. osakonnajuhataja esitab tegevus- ja finantsaruandeid juhatuse esimehele viimase poolt määratud tähtaegadeks.
 
7.    LÕPETAMINE
 7.1. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või muul seaduses ettenähtud juhtudel.
7.2. Ühingu lõpetamisel Ühing annab oma vara üle teisele mittetulundusühingule, sihtasutusele, riigile või kohalikule omavalitsusele.

8.  ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
8.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.

9.  MUUD SÄTTED
9.1. Kõikidel põhikirjas lahtikirjutamata juhtudel rakendatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid.